Przejdź do treści

Ochrona Danych Osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679  z dnia  27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 4.5.2016, str. 1-88) – RODO – informujemy:

  1. Administrator Ochrony Danych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie. Można się z nami kontaktować:

- listownie: ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: gostynin@psse.waw.pl,

- telefonicznie: 24 235 22 04.

  1. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Joanna Zając. Można się z nim kontaktować telefonicznie: 24 235 22 04 wew. 18.

  1. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

- Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59)

- Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239,  z poźń. zm.)

- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z poźń. zm.)

- Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t. j. Dz.U. z 2019  r. poz. 1120, z późń. zm.)

- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późń. zm.)

- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852, z późń. zm.)

- Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1473)

- Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1225)

- Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 2231)

- Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 706)

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późń. zm.)

- Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1252)

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 869, z późń. zm.)

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ww. przepisów prawa.

  1. Odbiorcy danych osobowych

Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

  1. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane z zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  (Dz.U. 2019 r. poz. 553, z późń. zm.) oraz Instrukcją Kancelaryjną Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyninie.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą

- Mają Państwo prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i prawo do przeniesienia danych (w przypadku gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych).

- Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Czas wytworzenia informacji:
2018-05-25 08:14:13
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
PSSE Gostynin
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2019-11-18 14:10:55
Osoba aktualizująca informację:
PSSE Gostynin